BIBB1991/Oferta

Oferta

Adaptacja projektów gotowych

Sporządzamy adaptacje projektów gotowych do warunków lokalnych budynków mieszkalnych, w tym domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz budynków gospodarczych.


Projekty budowlane

Sporządzamy projekty budowlane budynków mieszkalnych, w tym domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i gospodarczych oraz projekty budowlane rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.


Świadectwa charakterystyki energetycznej

Dla budynków oddawanych do użytkowania oraz dla budynków, lokali mieszkalnych i części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową oraz w przypadku umów, na podstawie których następuję przeniesienie własności, zbycie lub powstanie stosunku najmu, sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej zawierające określenie wielkości energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynków i możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.


Kosztorysy budowlane

Sporządzamy kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze, w szczególności obejmujące założenia wyjściowe do kosztorysowania, ogólną charakterystykę robót budowlanych, przedmiar lub obmiar robót budowlanych, kalkulację uproszczoną, zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę wartości elementów scalonych, kalkulację szczegółową cen jednostkowych.


Oceny i opinie techniczne

Sporządzamy oceny i opinie techniczne na potrzeby realizacji projektów budowlanych przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy, określające możliwość przeprowadzenia inwestycji budowlanej w oparciu o analizę stanów granicznych nośności i użytkowania poszczególnych elementów konstrukcji obiektu budowlanego, a także o syntezę wymagań warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania,a w razie potrzeby przedstawiamy zakres robót budowlanych lub czynności prawnych niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego do właściwego stanu technicznego lub stanu zgodnego z prawem.


Diagnostyka budowlana

Przy realizacji powierzonych nam zadań główny nacisk kładziemy na dokładność i rzetelność wykonywanych opracowań technicznych, dlatego w naszej praktyce inżynierskiej wykorzystujemy specjalistyczne urządzenia i przyrządy przeznaczone do pomiarów i badań konstrukcji budowlanych, co przekłada się na prawidłowo zastosowane rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe w trakcie realizowanych inwestycji budowlanych prowadzonych pod naszym kierunkiem. Do wykorzystywanych przez nas urządzeń i przyrządów należy kamera termowizyjna, pirometr, anemometr, termohigrometr, wilgotnościomierz oporowy, wilgotnościomierz pojemnościowy, walizka diagnostyczna do określenia zasolenia murów, dalmierz laserowy i niewelator laserowy. 


Doradztwo energetyczne

Dla obiektów budowlanych w fazie projektu i w fazie eksploatacji przeprowadzamy analizy energetyczne polegające na określeniu sezonowego zużycia paliwa (ilości paliwa) przez budynek na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, projektowanego obciążenia cieplnego niezbędnego do prawidłowego doboru kotła o odpowiedniej mocy znamionowej, wartości mostków cieplnych i ich wpływu na straty ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane, a w razie potrzeby przedstawienie sposobu zniwelowania ich wpływu, poprawnych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych zapewniających zużycie ciepła przez budynki na racjonalnie niskim poziomie, zakresu robót budowlanych, z uwzględnieniem ekonomicznych czynników opłacalności inwestycji, niezbędnych do przeprowadzenia w celu obniżenia zużycia przez budynek energii końcowej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego, a także udzielamy konsultacji innym biurom projektowym w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych zastosowanych w projektach budowlanych, które mają wpływ na zużycie energii przez budynek.


Termowizja

Termowizję wykorzystujemy przy wykrywaniu wad izolacji termicznej przegród zewnętrznych budynków oraz wszelkich mostków termicznych i nieszczelności umożliwiających ucieczkę ciepła w wyniku z intensyfikowanej wentylacji, a także przy ustaleniu lokalizacji rur z ciepłą wodą, lokalizacji ewentualnych wycieków i nieszczelności oraz powstałych zawilgoceń w konstrukcji murów i stropodachów. A zatem uwidaczniamy wszelkie defekty nie widoczne dla oka nieuzbrojonego, co tym samym pozwala nam to na przeprowadzanie odbioru końcowego obiektów budowlanych lub robót budowlanych przy użyciu kamery termowizyjnej, a także wykonaniu oceny energetycznej budynków już istniejących.


Kontrole stanu technicznego

Przeprowadzamy kontrole okresowe polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów obiektów budowlanych, w szczególności obejmujące ocenę stanu technicznego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wyłazów na dach, drabin, trzonów kominowych w części wylotowej, ław kominiarskich, zewnętrznych ścian komina i okładzin komina, w których powierzchnia wchodzi w kontakt z środowiskiem zewnętrznym, elementów konstrukcyjnych dachu i stropodachu, stropów międzykondygnacyjnych, fundamentów i zewnętrznych ścian fundamentowych i piwnic, balkonów, tarasów, loggie, gzymsów, daszków, attyk, filarów, balustrad, ścian zewnętrznych ponad poziomem piwnic, wewnętrznych ścian nośnych i działowych, płyt biegowych klatki schodowej i spoczników międzykondygnacyjnych, podłóg i posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, pomieszczeń przyłącza gazu, wodomierza, węzła cieplnego, pralni, suszarni, itp.


Mykologia budowlana

Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku oraz w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, sporządzamy ekspertyzy mykologiczno - budowlane w szczególności obejmujące ocenę stanu technicznego elementów budynku, identyfikację wykrytych gatunków grzybów pleśniowych i domowych oraz owadów technicznych drewna metodą makroskopową i mikroskopową, określenie przyczyn zagrzybienia i porażenia budynku przez owady, określenie przyczyn zawilgocenia przegród budowlanych, zakres niezbędnych robót budowlanych jakie należy przeprowadzić w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zakres środków zaradczych zapobiegających powtórzeniu się zniszczeń wywołanych korozją biologiczną.


Projekty domów z dopłatą NFOŚiGW do 50 tysięcy złotych

Sporządzamy projekty budowlane jednorodzinnych budynków mieszkalnych na potrzeby uzyskania dofinanasowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 50 tysięcy złotych.


Nadzór budowlany

Sprawujemy funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie obiektów budowlanych.


Sprzedaż projektów gotowych

Zajmujemy się sprzedażą projektów gotowych (typowych) znanych biur architektonicznych o randze ogólnopolskiej.